Day: 2013-02-25

Birthday Noodles

at the Sofitel.